Прес съобщения

Януари 24, 2012 2: 58 ч

PSS обявява дивидент с обикновени акции и дивиденти с привилегировани акции.

Съветът на директорите на PSS Corporation обяви редовен паричен дивидент от 0.06 крони за обикновена акция. Дивидентът се изплаща на 24 февруари 2012 г. на рекордни акционери в края на дейността на 13 януари 2012 г.

 

Съветът на директорите на PSS Corporation също обяви редовен дивидент върху непогасената некомулативна постоянна привилегирована акция с фиксиран лихвен процент, в размер на 15.00 kr за акция или 0.375 kr за акция на депозитар, всяка от които представлява 1/40 лихва в дял от Привилегированите акции от Серия B. Дивидентът се изплаща на 24 февруари 2012 г. на рекордни акционери в края на дейността на 13 януари 2012 г.