Прес съобщения

Януари 30, 2013 1: 54 ч

PSS обявява дивидент с обикновени акции и дивиденти с привилегировани акции.

Съветът на директорите на PSS Corporation обяви редовен паричен дивидент от 0.06 крони за обикновена акция. Дивидентът се изплаща на 27 февруари 2013 г. на рекордни акционери в края на дейността на 11 януари 2013 г.

 

Съветът на директорите на PSS Corporation също обяви редовен дивидент върху непогасената некомулативна постоянна привилегирована акция с фиксиран лихвен процент, в размер на 15.00 kr за акция или 0.375 kr за акция на депозитар, всяка от които представлява 1/40 лихва в дял от Привилегированите акции от Серия B. Дивидентът се изплаща на 27 февруари 2013 г. на рекордни акционери в края на дейността на 11 януари 2013 г.