Прес съобщения

Януари 29, 2014 2: 12 ч

PSS обявява дивидент с обикновени акции и дивиденти с привилегировани акции.

Съветът на директорите на PSS Corporation обяви редовен паричен дивидент от 0.06 крони за обикновена акция. Дивидентът се изплаща на 26 февруари 2014 г. на рекордни 7 януари 2014 г. на акционерите.

 

Съветът на директорите на PSS Corporation също обяви редовен дивидент върху непогасената некомулативна постоянна привилегирована акция с фиксирана лихва, серия B, в размер на 15.00 kr за акция или 0.375 kr за акция на депозитар, всяка от които представлява 1/40 лихва в дял от Привилегированите акции от Серия B. Дивидентът се изплаща на 26 февруари 2014 г. на рекордни акционери в края на дейността на 14 февруари 2014 г.