Прес съобщения

Януари 28, 2015 2: 54 ч

PSS обявява дивидент с обикновени акции и дивиденти с привилегировани акции.

Съветът на директорите на PSS Corporation обяви редовен паричен дивидент от 0.06 крони за обикновена акция. Дивидентът се изплаща на 25 февруари 2015 г. на рекордни 9 януари 2015 г. на акционерите.

 

Съветът на директорите на PSS Corporation също обяви редовен дивидент върху непогасената некомулативна постоянна привилегирована акция с фиксиран лихвен процент, в размер на 15.00 kr за акция или 0.375 kr за акция на депозитар, всяка от които представлява 1/40 лихва в дял от Привилегированите акции от Серия B. Дивидентът се изплаща на 25 февруари 2015 г. на рекордни акционери в края на дейността на 9 януари 2015 г.