Регулативна самокласификация

РЕГУЛАТОРНО
САМОКЛАСИФИКАЦИЯ

Дейностите и услугите на PSS предотвратяват прането на пари, корупцията и глобалния финансов тероризъм.

FIA (Закон за финансовите институции)

Private scandinatvian sparkasse, limited, е изцяло дъщерно дружество на Scandinavia AS, което е финансова група съгласно Закона за финансовите институции от 2015 г.

EMIR - Двустранни маржин изисквания

Частната скандинавска спарка, ограничена, подлежи на изисквания за променлив марж от март 2017 г. съгласно чл. 11 EMIR (EU/648/2012); Делегиран регламент (EU2016/2251).

FATCA (Закон за спазване на данъците за чуждестранни сметки) / CRS (общ стандарт за отчитане)

Частното скандинавско спарка, ограничено, се квалифицира като финансова институция на докладваща Норвегия за целите както на американския FATCA (Закон за спазване на данъците за чуждестранни сметки), така и на Общия стандарт за отчитане (CRS).

MIFIS (Директива за пазарите на финансови инструменти)

Частната скандинавска спарка, ограничена, е „Допустима контрагента“ съгласно чл. 24 (1) [2004/39/ЕО] и е „Инвестиционен посредник“ съгласно чл. 4, параграф 1 [2004/39/ЕО]. [Тези класификации ще продължат да се прилагат съгласно MIFID 2 (2014/65/ЕС)]

FinfraG (Finazmarktinfrastrukturgesetz)

Частна скандинавска sparkasse, ограничена, би се считала за финансов контрагент+(FC+) съгласно чл. 99 на FinfraG и е напълно съвместима с EMIR [EU/648/2012].

Кои Cме Ние

Нашата история, стойност и цел.

Научете как PSS обединява хората, капитала и идеите
Иновационна индустрия на финансови услуги.

Кои Cме Ние

Нашата история, стойност и цел.

Научете как PSS привлича хората%2