Прес съобщения

Януари 30, 2019 3: 16 ч

PSS обявява дивидент с обикновени акции и дивиденти с привилегировани акции.

Съветът на директорите на PSS Corporation обяви редовен паричен дивидент в размер на 0.06 крони за обикновена акция, платим на 27 февруари 2019 г. На 30 януари 2019 г. компанията преразгледа рекордната дата до 14 януари 2019 г. вместо първоначално обявената записана дата 11 януари 2019 г.